ELNÖKSÉGI HATÁROZAT

Iktatószám: 15/2021/0518

Tekintve, hogy a jelenlegi jogszabályok személyes jelenléttel megvalósuló közgyűlés megrendezését a törvényben meghatározott május 31-i határidőig nem teszik lehetővé, online közgyűlés megtartása pedig technikailag nagyon nehezen kivitelezhető lett volna, a Magyar Sakkszövetség elnöksége úgy határoz, hogy saját hatáskörben dönt mind a 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolók, mind a 2021. évi szakmai és költségvetési terv tekintetében.

A jogszabályokban meghatározottak szerint a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül megrendezésre kerülő Közgyűlésen tagszervezetek képviselőinek lehetőségük lesz az elnökség döntéseinek érdemi megtárgyalására, és döntésre azokra vonatkozóan. Az elnökség álláspontja szerint ezt a megoldás egyszerre jogszerű, biztosítja a szervezet zavartalan működését, lehetővé teszi a szervezet működésére előírt jogi kötelezettségeknek való megfelelést, és egyben érdemi döntési lehetőséget biztosít majd a szervezet tagjai képviselőinek is.

 

Magyarázat:

A személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdése a jogi személyek döntéshozó szervének ülése tekintetében a veszélyhelyzet idejére fő szabályként azt határozza meg, hogy: „a jogi személy döntéshozó szervének ülése – ideértve küldöttgyűlést és a részközgyűlést is – nem tartható meg olyan módon, hogy az a tag személyes részvételét igényelje.”

A Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése módot és lehetőséget ad

  • vagy arra, hogy a jogi személy döntéshozó szervének ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével kerüljön megtartásra,
  • vagy arra, hogy ülés megtartása nélküli döntéshozatalra kerüljön sor.

A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében ugyanakkor rögzíti, hogy: „a jogi személy törvényes működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadását és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntést is, – a (2) bekezdésben meghatározott korlátozásokkal – a jogi személy ügyvezetése határoz.”

Ennek a rendelkezésnek az értelmében az MSSZ elnöksége jogszerűen dönthet a szervezet 2020. évi működésére és gazdálkodásra vonatkozó beszámolókról, illetve a szervezet 2021. évi költségvetésére és szakmai működésére vonatkozó tervezetekről. A Korm. rendelet 5. § (7) bekezdése azt a helyzetet is rendezi, hogy az elnökség által a szervezet 2020. évi működésére és gazdálkodásra vonatkozó beszámolókra, illetve a szervezet 2021. évi költségvetésére és szakmai működésére vonatkozó tervezetekre vonatkozó döntéseit a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli döntéshozó szervi ülés napirendjére kell tűzni. Ha az utólagos döntéshozó az elnökség határozatát, a korábbi döntést megváltoztatja vagy hatályon kívül helyezi, az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

 

Budapest, 2021. május 18.

az MSSZ Elnöksége